Pogoji sodelovanja

1. člen

Osrednjo nacionalno predstavitev novih inovativnih podjetniških idej, invencij, izumov, izboljšav in novih poslovnih modelov v okviru Slovenskega foruma inovacij in v okviru spletne strani infos.si/foruminovacij, ki ga organizira podjetje Infos d.o.o., v sodelovanju z JAPTI in ob podpori Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije.

Čas in kraj dogodka:
Slovenski forum inovacij bo potekal v drugi polovici oktobra 2006 v Ljubljani.

2. člen

Na osrednjo nacionalno predstavitev Slovenski forum inovacij se lahko prijavijo posamezniki in pravne osebe (prijavitelj), ki prijavljajo nove ideje, inovacije, izume, izboljšave ali nove poslovne modele (prijava), katerih avtorji so. Organizatorji bodo v nabor vključili nove prijave. V kolikor je prijavitelj vsebino prijave delno ali v celoti že predstavil na kakšni sorodni predstavitvi, v obliki člankov, ali kakorkoli drugače, je to dolžan navesti v prijavnem obrazcu. Strokovna komisija za nabor bo presodila, ali bo tako prijavo umestila na osrednjo nacionalno predstavitev, ali jo bo izločila.

3. člen

Prijavitelji morajo posedovati vse pravice o prijavi, vključno z intelektualnimi pravicami. Prijava mora biti prijaviteljevo originalno delo. Prijavitelj z oddajo prijave zagotavlja organizatorju, da njegova prijava ne krši patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine tretjih oseb.

4. člen

Z odločitvijo o sodelovanju na osrednji nacionalni predstavitvi najobetavnejših novosti se prijavitelj strinja, da organizator ne more biti pod nobenimi pogoji odgovoren za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala pri izgubi, poškodovanju, kraji ali zlorabi informacij, posredovanih v prijavnem obrazcu.

5. člen

Rok za oddajo evidenčne prijave (osnovni podatki pri-javitelja) je 24.julij 2006, rok za dokončno prijavo s podrobnim opisom pa 25. avgust 2006. Prijavitelj opravi prijavo tako, da izpolni prijavni obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh na naslovu: infos.si/foruminovacij/prijavnica/, ali po pošti na naslednji naslov: Infos d.o.o., (za Slovenski forum inovacij), , 1000 Ljubljana.
Odgovornost prijavitelja je, da poskrbi, da bo organizator
prejel prijavo do navedenega datuma. Organizator
ni odgovoren za napake pri fizičnidostaviprijavniceali za nedelovanje spletne strani, omrežja, ali drugih komunikacijskih ele-mentov, ki bi lahko povzročili, da prijavitelj zamudi rok za prijavo.

6. člen

Prijavitelj lahko isto vsebino prijavi samo enkrat. Isti prijavitelj lahko prijavi različne vsebine v različnih kategorijah, vendar je omejen s tremi prijavami na kategorijo. To pomeni, da en prijavitelj ne more prijaviti več kot dvanajst prijav.

7. člen

Vsebina prijave mora biti povezana z osnovnim poslanstvom dogodka Slovenski forum inovacij – nove tehnologije in njihova koristna uporaba. Organizator sprejema prijave za naslednje vsebinske kategorije:

  • inovativni proizvodi in storitve,
  • inovativni procesi,
  • inovativni poslovni modeli,
  • izumi, tehnične izboljšave in druge rešitve.

8. člen

Vse prijave bodo vključene v spletni katalog, ki bo zainteresirani javnosti omogočal vpogled v vsebino prijav. To bo prijaviteljem omogočilo dvig prepoznavnosti in izboljšalo možnosti za iskanje potencialnih partnerjev. Tiste prijave, pri katerih se prijavitelj ne bo strinjal z objavo, bodo vključene samo z imenom prijavitelja, naslovom in kratkim opisom prijave.

9. člen

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov različnih tehnoloških in poslovnih področij iz slovenskih univerz, predstavnikov gospodarstva ter uveljavljenih inovatorjev in patentnih strokovnjakov. Komisijo vodi izr. Prof, dr. Matjaž B. Jurič iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Komisija bo za ocenjevanje izdelala metodo točkovanja. Vsaka prijava bo individualno ocenjena s strani članov komisije, ocene niso javno dostopne. Člani komisije bodo podali izjavo o nekonfliktnostiinteresov.

10. člen

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da zavrne nepopolne, neustrezne ali kako drugače neprimerne prijave brez soglasja prijavitelja. Strokovna komisija lahko izloči prijavitelja, ki krši pogoje sodelovanja, posreduje lažne ali zavajajoče podatke, ali kako drugače krši integriteto nabora. Zavrnitev ali izločitev izvede komisija avtonomno in o tem ni zavezana obvestiti prijavitelja. Odločitev komisije je dokončna brez možnosti pritožbe.

11. člen

Podatki, ki jih prijavitelj posreduje organizatorju, naj ne vključujejo zaupnih informacij, saj organizator in strokovna komisija ne zagotavljajo varovanja podatkov, posredovanih v prijavi na nabor v smislu zaupnosti.

12. člen

Na osnovi ocen komisije bo izbranih skupaj petdeset (50) prijav, ki jim bo organizator omogočil vrhunsko predstavitev v okviru dogodka Slovenski forum inovacij: predstavitev na posebej opremljenem in tehnološko atraktivnem razstavnem prostoru, v živo na odru, s predstavitvijo na plazmi in na spletu. Za vsako prijavo posebej bo določen način predstavitve in prisotnosti na spletni strani ter v tiskanih gradivih dogodka.

13. člen

Prijavitelji izbranih prijav bodo obveščeni do 15. 09. 2006 po elektronski pošti (če so podali elektronski naslov) ali pisno (če elektronskega naslova niso navedli). Vsakokrat bo uporabljen naslov, podan v prijavnem obrazcu. Prijavitelji se zavezujejo, da obvestila o izboru med petdeset najboljših ne bodo javno komunicirali preden bo to storil organizator dogodka.

14. člen

Med izbranimi petdesetimi prijavami bo desetim (10) prijavam po mnenju strokovne komisije omogočeno sodelovanje na izboru Najpodjetniška ideja, ki ga organizirata Tovarna podjemov in časnik Finance.

15. člen

Odločitev strokovne komisije o naboru petdesetih prijav za predstavitev na dogodku Slovenski forum inovacij in desetih za sodelovanje na izboru Najpodjetniška ideja je dokončna.

16. člen

V naboru s prijavami ne smejo sodelovati organizatorji in soorganizatorji dogodka Slovenski forum inovacij, njihovi zaposleni ter ožji družinski člani. V naboru s prijavami prav tako ne smejo sodelovati člani strokovne komisije.

17. člen

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe pogojev in pravil sodelovanja v primeru, ko bi takšna sprememba bila potrebna zaradi zagotavljanja integritete nabora.

Za organizatorje: INFOS d.o.o.